תקנון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות


לחץ כאן לצפיה במדיניות הנגישות שלנו

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ב – 12.04.2020

 

 1. מבוא
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") המופעל ומנוהל על ידי זילברמן מיכאל סוכן ביטוח (להלן: "מפעיל האתר"). השימוש באתר ובשירות המוצע בו כפוף לתנאי השימוש המופיעים להלן, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י מפעיל האתר ("תנאי השימוש").
  • לפני השימוש באתר לצורך או מטרה כלשהיא (לרבות השירות המוצע בו), הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לאתר ולשירות (לרבות כל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרתו ו/או בגינו). בעצם שימושך באתר ו/או בשירות, הינך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר ובשירות בכל צורה שהיא.
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.
  • במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם: (א) "אתה" או "משתמש" או "לך" משמע כל גולש אשר עושה שימוש באתר; (ב) "פרטי המשתמש" משמע פרטי יצירת הקשר של המשתמש, אותם מוסר המשתמש, בעצמו או באמצעות גורם כלשהו; (ג) "חומר/ים" או "תכנים" משמע מידע או נתון מכל סוג שהוא (לרבות טקסט המצוי בשאלון, שפה גראפית, לוגו, נתונים, תמונות וכו') המוצגים או מופיעים באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות מפעיל האתר ובין אם בבעלות צד ג' המקנה למפעיל האתר זכות שימוש בו; (ד) "שימוש" משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השירות.
 2. השירות
  • האתר הינו פלטפורמה מקוונת באמצעותה ניתן לקבל Online הצעות לפוליסות ביטוח לרכבים פרטיים (להלן: "ביטוח רכב"), וכן להשאיר פרטים לטובת כך שיחזור אליך נציג לקבלת הצעת מחיר לביטוחים נוספים בהתאם למידע אישי המוזן על ידי המשתמש. האתר מאפשר, בין היתר, קבלת הצעות לפוליסות ביטוח רכב המבוססות על מידע המוזן על ידי המשתמש, וכן קבלת הצעות ביטוח שונות באמצעות שיחות טלפוניות מאת נציגי מפעיל האתר ו/או הסוכנות, כהגדרתה להלן, לאחר מסירת פרטים אישיים (להלן: "השירות"). למען הסר ספק, מובהר כי מפעיל האתר אינו בעל רישיון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981 וכל שירות עפ"י חוק זה יינתן על ידי זילברמן מיכאל סוכן ביטוח (להלן: "הסוכנות") או מי מטעמה.
  • קבלת השירות מותנית במסירת פרטים על ידי המשתמש, במסגרתם יידרש המשתמש למסור פרטי קשר וכן פרטים אישיים העשויים לכלול מידע אישי או "מידע רגיש" (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("החוק")) אודותיו וכן פרטים אודות הרכב נשוא הביטוח (להלן: "המידע"). בעצם השימוש באתר ובשירות, המשתמש מצהיר כי הפרטים שנמסרו הינם נכונים ומדויקים. כן מצהיר המשתמש כי מסירת הפרטים והשימוש בשירות הינה על דעתו של המשתמש ובאישורו. מובהר ומוסכם בזאת כי מסירת תשובה שאינה מלאה ו/או כנה ו/או חלקית ו/או אינה מדוייקת יכולה לגרום להתייקרות הביטוח, אי התאמה לביטוח, ביטול הביטוח, הפחתת תגמולי הביטוח או שלילתם לגמרי והכל ע"פ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981 וכל שירות עפ"י חוק זה.
  • המשתמש מסכים ומאשר כי ברור לו שכל השאלות שנשאלות באתר ו/או יישאלו בטלפון הינן שאלות מהותיות.
  • מובהר בזאת שההצעות הינן לרכב בבעלות פרטית המבוטח ברצף ביטוחי או חדש בבעלות המשתמש.
  • עם סיום מסירת הפרטים באתר, יוצגו בפני המשתמש הצעה אחת או יותר לביטוח רכב באמצעות חברות הביטוח עמן עובדת הסוכנות (להלן: "חברות הביטוח" ו"ההצעות", בהתאמה). מובהר, כי ההצעות שיוצגו למשתמש באתר עשויות להציג סכומים ותעריפים שאינם סופיים ו/או מדויקים, והן כפופות לאישור סופי של מפעיל האתר, הסוכנות וחברת הביטוח. לפי אישור המשתמש, יועברו פרטי המשתמש לסוכנות, ונציג מטעמה יצור קשר טלפוני עם המשתמש לקבלת פרטים נוספים והשלמת הליך ההתקשרות בחוזה הביטוח עם הסוכנות ועם חברת הביטוח. יובהר כי עד להשלמת הליך ההתקשרות בחוזה הביטוח כאמור לעיל, לא יהיה כל תוקף להצעה ולא יחול כל כיסוי ביטוחי מתוקף איזו מההצעות. יובהר כי עלות הפוליסה בפועל ותנאי התשלום יהיו אך ורק בהתאם למידע שיימסר על ידי הסוכנות ישירות למשתמש ובמקרה של סתירה בין הסכומים המופיעים באתר לאלה שיימסרו למשתמש על ידי הסוכנות, הנתונים שיימסרו על ידי הסוכנות הם הקובעים. יובהר כי אין בהצגת ההצעות באתר כדי להוות התחייבות כלשהי מצד מפעיל האתר ו/או הסוכנות ו/או חברות הביטוח כדי להפיק פוליסת ביטוח רכב בפועל למשתמש.
  • השירות המוצע למשתמש במסגרת האתר אינו כרוך בתשלום ואולם התקשרות בחוזה ביטוח כתוצאה מהשירות, אם וככל שתתבצע, תהא בתשלום של דמי טיפול למפעיל האתר ו/או לסוכנות, אשר ייגבו כחלק מהתשלום בגין הפרמיה (להלן: "דמי הטיפול").
  • רכישת פוליסה כתוצאה מהשירות תיעשה ישירות מול הסוכנות ומפעיל האתר לא יהיה צד לרכישה כאמור. בהתאם, ביטול רכישה ייעשה בפנייה ישירה לסוכנות מבלי שמפעיל האתר יהיה צד לכך, ויחולו על ביטול כאמור הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, דמי הטיפול לא יושבו למשתמש במקרה של ביטול עסקה בכל מקרה.
  • כן יובהר כי על ההצעות עשויים לחול כתבי שירות, בהתאם לנהוג בחברות הביטוח הרלוונטיות, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה בחברת הביטוח הרלוונטית.
  • במידה והמשתמש רוצה להחליף את ספק כתבי השירות יש לפנות במייל לכתובת הבאה: B@zilb-ins.com , תוך כדי ציון מספר רכב, שם מלא וכן ספק שירות מועדף. השינוי יתבצע בכפוף לתנאי חברת הביטוח והספקים אשר ניתן לבחור.
  • למפעילי האתר ו/או לאתר ו/או לסוכנות אין דרך לדעת ו/או לבדוק האם בעל הפוליסה הינו מי שהזין את הנתונים באתר, בהתאם לכך יראו מפעילי האתר את התשובות שנשלחו כסופיות ושנשלחו על ידי המשתמש שהוא בעל הפוליסה בלבד.
  • הסוכנות משתמשת לעיתים ב'תומכי מכירה' לביצוע מכירות והפקות פוליסה, המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי כל מכירה ו/או שינוי ו/או ביטול ו/או הפקה של ביטוח על ידי תומכי מכירה תהיה מבחינת המשתמש סופית ולא ניתנת לערעור וכל זאת בהתאם לכך שבוצעה בהתאם לבקשת הלקוח.
 3. מדיניות פרטיות
  • איסוף מידע – כללי
   • בעת השימוש באתר, מפעיל האתר אוסף מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ומידע שאתה מוסר ביוזמתך במסגרת השירות, בין אם אודותיך ובין אם אודות הרכב נשוא הביטוח. חלק מהמידע הוא מידע אישי וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.
   • "מידע אישי" – מידע המזהה את המשתמש באופן אישי לרבות כזה שנמסר על ידו ביודעין באתר לצורך קבלת השירות או בלשונית "צור קשר".
   • "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י מפעיל האתר, שאינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובות פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכיוצ"ב.
  • בעצם השימוש באתר ובשירות, המשתמש מצהיר, מתחייב ונותן הסכמתו המפורשת ומדעת לכל האמור להלן:
   • בעצם מסירת מידע אישי באתר, המשתמש מצהיר כי הפרטים שמסר נכונים, מדויקים, ושייכים לו. בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר מפעיל האתר ו/או הסוכנות ו/או כל חברה מקבוצת פוגו פקס בע"מ לצורך: (א) קבלת הצעות בתחום ביטוח הרכב ו/או תחומי ביטוח אחרים ו/או כל הצעה אחרת אשר אינה קשורה בתחום הביטוח; (ב) משלוח הצעת המחיר לכתובת הדוא"ל של המשתמש; (ג) העברתו לסוכנות ולחברות הביטוח לשם יצירת קשר עם המשתמש לשם השלמת הליך רכישת ביטוח הרכב.
   • ידוע למשתמש כי לא מוטלת עליו כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש או מידע אישי אחר, ומסירת פרטי המשתמש והמידע האישי נעשית מרצונו החופשי, ואולם המשתמש מודע לכך שללא מסירת פרטי המשתמש מפעיל האתר לא יוכל להעניק למשתמש את השירות המבוקש.
   • כמו כן, ידוע למשתמש והוא מסכים להעברת מידע אישי שמסר באתר ע"י מפעיל האתר לצדדים שלישיים, לרבות הסוכנות וחברות הביטוח, בין היתר לצורך אספקת השירות והשלמת הליך רכישת חוזה ביטוח הרכב. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר מידע שמסרת באתר ככל שיידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש למפעיל האתר ו/או מי מטעמו).  
   • למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, מפעיל האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסר המשתמש באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.
   • מובהר כי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה אינם חלים על פרטים שמוסר המשתמש לנציגי הסוכנות ו/או חברות הביטוח לאחר השלמת ההליך האינטרנטי, לרבות במסגרת מסירת המידע, ועל פרטים כאמור תחול מדיניות הפרטיות של גופים אלה ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות ביחס אליה.
   • המשתמש מעניק למפעיל האתר רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בלתי חוזר, ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן לעשות שימוש במידע האישי, ומפעיל האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) בשל כך.
   • מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עדכון וטיוב האתר, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירות המוצע בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.
   • המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב למפעיל האתר בדוא"ל B@zilb-ins.com לבקש לעיין בפרטי המשתמש שמסר וכן לבקש לתקן או למחוק את המידע כאמור המצוי במערכות מפעיל האתר. מפעיל האתר יפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלות עליו לפי החוק, ואולם מידע הדרוש למפעיל האתר לצורך ניהול עסקיו ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות ו/או שחובה עליו לשמור על פי דין, יוסיף להישמר על ידי מפעיל האתר למשך הזמן הנדרש ע"פ דין.
  • שימוש בעוגיות (cookies)
   • מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב- cookies - זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
   • חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אך משמעות הדבר היא שלא תוכל להשתמש באתר ולכן אם הינך מסרב לשימוש בעוגיות נא לא להמשיך שימושך באתר.
 1. השימוש באתר. מפעיל האתר מתיר למשתמש לעשות שימוש באתר ובשירות למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בשירות שימוש לצורך איזה מהפעולות הבאות: (א) ביצוע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ב) העלאת חומרים המפרים/עלולים להפר זכויות קניין רוחני; (ג) חדירה לקבצי המידע ו/או לכל חומר של מפעיל האתר המצוי באתר, ביצוע כל פעולה שמטרתה יצירת יצירות נגזרות, שינוי, הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון, שיפור או ניסיון לפיצוח קוד המקור של האתר ו/או השירות, ביצוע כל פעולה מסוג crawling או spider או כל פעולה דומה לאלה באתר או בכל חלק ממנו, והכל - באמצעים מכניים, אלקטרונים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת; (ד) חדירה לקבצי המידע והנתונים של מפעיל האתר ו/או צדדי ג' ו/או העברת תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או ביצוע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995; (ה) יצירת קישור, קישור עמוק (deep linking) ו/או או הפניה לאתר מאתרים אחרים; (ו) כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא; (ז) העלאת תוכן לא חוקי ו/או שפרסומו נאסר עפ"י דין, מאיים, מטריד, פוגעני, מסית, שיקרי, מטעה, גזעני, אין לבצע שימוש באתר הפוגע בפרטיות, אין להעלות כל חומר שיש בו משום הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה, אין לבצע שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, ואין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך ביצוע או עידוד ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; ו/או (ח) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר ו/או השירות.
 2. זכויות קניין רוחני. למעט מידע על המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר ובתכניו, הינן של מפעיל האתר (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו למפעיל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), ומפעיל האתר (או צד ג', כאמור) הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים מסחריים של האתר, בזכויות יוצרים ובסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצובו ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.
 3. אחריות.
  • האתר והשירות המוצע בו מסופקים כפי שהם ("AS IS"), ללא אחריות ו/או מחויבות של מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) אחריות להיעדר טעויות שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע הנכלל באתר ו/או העדר רכיבים מזיקים באתר, לרבות כאלה שמקורן בנותני השירות הפועלים מטעם ו/או בשיתוף פעולה עם מפעיל האתר במסגרת אספקת השירות; ו/או כי השירות יענה על דרישות המשתמש או יתאים לצרכיו, או כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. כמו כן, כל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש להתקשר עם מפעיל האתר ו/או שותפיו העסקיים בחוזה ביטוח על סמך הצעה לעריכת ביטוח רכב (ככל שתוצע) הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר וכל מי מטעמו אינם אחראים לתוכנה של פוליסת ביטוח כלשהי שנרכשה על ידי המשתמש או לביצועה לאחר שנרכשה. המשתמש פוטר את מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם האמור.
  • מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה מהשירות המוצע באתר, בין עם הסוכנות ו/או חברות הביטוח ובין עם כל צד ג' אחר, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת השירות ו/או בגינו.
  • ההצעות המוצגות באתר הינן כלי עזר לנוחות המשתמש אולם אין בהן כדי לחייב את מפעיל האתר ו/או את סוכנות הביטוח ו/או את חברות הביטוח ו/או כל מי מטעמו של מפעיל האתר ביחס לעלות הפוליסה בפועל ו/או להפקת הצעת ביטוח בסכומים התואמים את ההצעות המופיעות באתר. שאלות ותשובות שניתנו באתר ו/או כל מידע אחר המפורסם באתר הינם בגדר מידע אינפורמטיבי בלבד, אינם בגדר ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי לגבי ביטוח ואין בתכנים באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות או לרכישת ביטוח. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מפעיל האתר ממליץ לך להתייעץ  עם יועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי על מנת לקבל ייעוץ אישי המותאם לך.
  • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, הנזכרים באתר או המקושרים לאתר באמצעות קישורים ("לינק") או בכל דרך אחרת, והם לא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
  • על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או על כל מי מטעמו ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות, ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או בשירות, ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או השירות ו/או הפרעות בפעילותו, והכל - גם אם מפעיל האתר כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם, הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה כאמור הינו הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות.
 4. אבטחת מידע. מפעיל האתר פועל על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר ומידע המשתמש המועלה אליו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר ו/או השירות יהיו חופשיים או נקיים מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינו מתחייב שמידע המשתמש וכל מידע נוסף אשר יועלה ע"י המשתמש במסגרת השירות יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'. המשתמש מצהיר כי לקח בחשבון את הסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בהעלאת מידע לאתר והחליט לעשות שימוש באתר חרף סיכונים אלה. כמו כן, כגולש באתר חלה עליך האחריות לכך שלא יחדרו  וירוסים למחשבים או תוכנות המצויים ברשותך. נוסף על כך הנך נדרש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ביחס להודעות דואר אלקטרוניות אשר עשויות להכיל קישור לאתרים מתחזים.
 5. קטינים, אזרחי ישראל. השירות הניתן באתר אינו מיועד לקטינים או למי שאינם אזרחי ישראל.
 6. שינויים. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את השירות, וכן לעדכן את התכנים באתר ואת תנאי השימוש ללא הודעה מראש. עדכונים כאמור יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם ואילך. ניתן לראות את תאריך עדכון תנאי השימוש בראשם; אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם; ויתור של מפעיל האתר, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לה על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
 7. שיפוי. מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למפעיל האתר עפ"י כל דין ו/או תנאי השימוש, מפעיל האתר רשאי למנוע מהמשתמש ו/או לחסום את היכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירות במקרה של הפרת תנאי השימוש (כולם או חלקם). המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למפעיל האתר וכל מי מטעמו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.
 8. הסכם שלם וממצה. תנאי השימוש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר עם האתר והשירות. עם זאת, תנאי השימוש אינם רלוונטיים לכל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו עם צדדי ג' כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת ההתקשרות עם צד ג'. תנאי שימוש אלה מחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר לאתר ו/או לשירות.
 9. חוק חל. על האתר, השירות ותנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
 10. יצירת קשר. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה ו/או השירות ו/או האתר, ניתן לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת: B@zilb-ins.com , בכל פנייה כאמור יש לכלול את פרטי המשתמש לצורך יצירת קשר לרבות כתובת ודוא"ל. מפעיל האתר ישתדל להשיב לכל פנייה סבירה תוך זמן סביר בשעות העבודה המקובלות.
 11. הרחבת ביטול השתתפות עצמית:
  • בעת הצטרפות לביטוח דירה חדש ניתן יהיה לקבל כיסוי אשר מבטל את ההשתתפות העצמית (להלן: "סעיף ב.ה.ע").
  • יובהר כי סעיף ההרחבה לא כולל נזקי מים ו/או צנרת, בין אם נרכש כיסוי של שרברב הסדר ובין אם נרכש כיסוי של שרברב פרטי.
  • מובהר בזאת שסעיף ב.ה.ע לא יחול בכל סעיפי רעידת האדמה בחלקם או במלואם.
  • מובהר בזאת כי כל עוד לא צויין בפניך במפורש כי רכשנו כיסוי בעת שיחת הטלפון אזי הכיסוי אינו כלול בפוליסה.
  • מובהר בזאת כי כיסוי זה חל על יתר פרקי הפוליסה מלבד על הפרק המצויין בסעיף 14.2.
  • לא ניתן לתבוע את הפוליסה בגין מקרה ביטוח אשר גובה הנזק נמוך מגובה ההשתתפות עצמית לפרק שאותו אנו רוצים לתבוע, גם אם רכשנו סעיף ב.ה.ע, סעיף זה יכנס לתוקף רק בכפוף לתביעת הפוליסה, אשר מתאפשרת באם הנזק עולה על גובה ההשתתפות העצמית של אותו הסעיף.
  • מובהר בזאת כי סעיף ב.ה.ע הינו חד פעמי לכל תקופת הביטוח, גם אם נתבע סעיף אחד ובוצע שימוש בסעיף ב.ה.ע לא ניתן יהיה לממש סעיף זה פעם נוספת בגין פרק זה ו/או פרק אחר של הפוליסה באותה תקופת ביטוח.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי סעיף זה לפוליסות עתידיות, הנ"ל נתון לשיקול דעתה בלבד והיא יכולה לעשות זאת ללא אישור מאף גורם.